Sint-Aloysius BasisschoolSint-Aloysius Basisschool

Organigram


     
Schoolbestuur Scholengemeenschap Klassenraad Ouderraad
Schoolraad Bouwcomité Beroepscommissie CLB
Multidisciplinair overleg Zorgcoördinator Logopedie Revalidatie
ICT-coördinator      
       
Schoolbestuur:

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs

Voorzitter: Linda Mertens
Leden:
Gerrit De Duffeleer
Jef De Ranter
Paul Geeroms
Patty Souffriau
Hilda Van Vaerenbergh
Arthur De Winter
Mark Goubert
Christine De Corte
Daniël Vandendriessche
Eddy Uyttenhove
terug  
 
Scholengemeenschap:
Sedert 1 september 2003 maakt onze school deel uit van de scholengemeenschap “De Zevensprong”.
 
Samen tellen we ± 2700 leerlingen.
Het secretariaat van de scholengemeenschap is gevestigd in de Zonnestraat te Denderhoutem.
 
Meer informatie kan je vinden op de website van de scholengemeenschap www.sgzevensprong.be
terug  
Klassenraad:
Bespreking van individuele leerlingendossiers en beraadslaging over eventuele zittenblijvers of doorverwijzen van kinderen naar een school die beter tegemoet kan komen aan hun specifieke noden.  
Onze klassenraad is samengesteld uit:  
 
  • De directie: Jan Van Nerom en Marianne Rottiers
  • De zorgcoördinator: Carmen Clerebaut en Maglie De Maeseneire
  • De leerkrachten van de betrokken leerlingengroep
terug  
Ouderraad:
Een goede samenwerking tussen de ouders en de school vormt een stevige basis voor kwaliteitsonderwijs.
Het oudercomité van onze school vergadert een 5-tal keren per jaar. Alle onderwerpen die betrekking hebben op het schoolgebeuren zijn bespreekbaar.
Voor ons onderwijsteam is het oudercomité een onmisbaar klankbord.
Het oudercomité is ook steeds bereid te helpen bij allerlei activiteiten (schoolfeest, eetfestijn,…)
Wij streven ernaar dat elke klas vertegenwoordigd is in het oudercomité.
In het begin van het schooljaar zal iedereen een uitnodiging krijgen om lid te worden.
Voorzitter Sandra Van Den Bosche en Hilke Verleysen
Secretaris Conny De Meyer
Penningmeester Steven De Pelsmaker
Leden

Cindy Bruggeman

Erik Mariën

Elly Van Acoleyen

Isabelle Heirewegh

Sylvia Berckmans

Kurt De Coster

Hans Marien

Hilde Van Nuffel

Stijn De Grez

Hester Wijnant

Anja De Smet

Evi De Ville

Stijn Redant

Wim Cornelis

Annemie Vandaele

Cindy De Smet

Jimmy Hunninck

terug  
Schoolraad:
De schoolraad vervult een belangrijke functie in het beleid van onze school.
De raad zal op geregelde tijdstippen de ouders informeren over zijn activiteiten.
Onze schoolraad is als volgt samengesteld:
Een vertegenwoordiging van leerkrachten  
 
Jan Van Nerom
Hille Spiliers
Hilde Van Cutsem           
Een vertegenwoordiging van ouders  
 
Christine De Corte
 
Gecoöpteerde leden  
 
Daniël Vandendriessche
 
terug  
Bouwcomité:
Dit is een comité dat zich bezighoudt met de renovatie van het bestaande gebouwencomplex en de realisatie van nieuwbouw.
De voornaamste recente realisaties zijn:
 
 
aanleg nieuwe speelplaats
bouw nieuwe klassen
renovatie aangekocht huis, Zonnestraat 10
Leden:  
 
Eddy Uyttenhove
Gerrit De Duffeleer
Chris Coignau
Jan Van Nerom
Mark Goubert
terug  
Beroepscommissie:
Bij uitsluiting van een leerling:
 
Diocesaan bureau voor het katholiek onderwijs
Beroepscommissie basisonderwijs
Marialand 31
9000 Gent
 
Voor klachten rond weigeringen of doorverwijzingen kunt u steeds terecht bij de Commissie inzake Leerlingenrechten, Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel
terug
CLB:
Onze school werkt samen met:
 
Vrij CLB Aalst
Langestraat 12
9300 AALST
tel: 053/788510
fax: 053/785597
 
 
Wat is eigen aan de CLB - begeleiding?
De begeleiding waarvoor een CLB instaat vertoont een aantal typische kenmerken:
·        De leerling staat centraal.
·        De begeleiding is multidisciplinair: verschillende vakmensen (zie verder) werken aan
een oplossing in teamverband, elk vanuit hun eigen discipline.
·        De geheimhouding van de gegevens wordt gegarandeerd.
·        De werking van het CLB is vraaggestuurd: een CLB gaat in op vragen van ouders, leerlingen en school.
·        De dienstverlening is gratis.
 
Op welke domeinen is een CLB voor leerlingen actief?
Een CLB kan leerlingen op vier domeinen begeleiden:
·        Het leren en studeren: leerlingen en ouders kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op CLB - medewerkers i.v.m. studie - en motivatieproblemen, leerproblemen en/of leerstoornissen zoals dyslexie, ADHD, dyscalculie…
·        De schoolloopbaan: op elk moment van de schoolloopbaan kan het CLB advies en hulp bieden als er zich problemen voordoen (vb. ‘Is het nuttig een leerjaar te hernemen?’, ‘Is het beter dat mijn kind overgaat naar het Buitengewoon Onderwijs?’,…). In het zesde leerjaar krijgen ouders en leerlingen informatie over de studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.
·        De sociaal-emotionele ontwikkeling: het CLB biedt begeleiding en ondersteuning voor jongeren die het moeilijk hebben met vb. zichzelf, de thuissituatie, schoolse aangelegenheden (vb. pesten, faalangst…),… Er wordt nauw samengewerkt met externe diensten uit de hulpverlening en waar nodig kan er doorverwezen worden. 
·        De preventieve gezondheidszorg: dit luik wordt opgenomen door de arts en de verpleegkundige.
De algemene consulten voor de leerlingen van 2e kleuter en 5de leerjaar gaan door in het gezondheidscentrum, Langestraat, 12 te Aalst.
De gerichte consulten voor 1e kleuter, 1e en 3e leerjaar gaan door op school.
      Op vraag van ouders, leerlingen, school of de medische equipe zelf kan ook een selectief onderzoek en/of gesprek plaatsvinden met de leerling op school voor opvolging van bepaalde problemen.
Dit schooljaar biedt de medische equipe ook volgende inentingen aan:
          in het 1ste leerjaar: de vaccinaties tegen kroep-klem-kinderverlamming-kinkhoest
          in het 5de leerjaar: de vaccinatie tegen mazelen-bof-rode hond.
In samenspraak met de gezondheidsinspectie zal de schoolarts de nodige maatregelen treffen om verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan. We vragen dan ook de ouders om, in geval van een infectieziekte bij hun kind, dit samen met de melding van afwezigheid, mee te delen aan de directie. Dit is volgens ons de meest efficiënte manier van communicatie. De melding kan ook gebeuren door rechtstreeks contact op te nemen met de schoolarts of verpleegkundige.
GVO (gezondheidsvoorlichting en - opvoeding) kan georganiseerd worden op vraag van de school.
 
In principe kan begeleiding door een CLB niet verplicht worden. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel, waarbij de verplichting toch geldt:
-         bij spijbelgedrag
-         bij medische onderzoeken en preventieve maatregelen bij besmettelijke ziekten.
 
 
CLB - team voor onze school:
 
terug
M.D.O.:
Minstens tweemaal per schooljaar is er een klasbespreking met de betrokken leerkracht, de directeur, de zorgcoördinator en de CLB-medewerker
De leer-en leefhouding van elk kind wordt er besproken.
Problemen worden in onderling overleg deskundig aangepakt. Van elk kind wordt een dossier bijgehouden. Indien nodig worden de ouders gecontacteerd.
Dit dossier bevat belangrijke observatiegegevens. De besluiten van het multidisciplinair overleg worden erin genoteerd. De belangrijkste cijfers van het rapport worden bijgehouden.
terug
Zorgcoördinator:
Onze kinderen zijn als een mooie mozaïek. Allen zijn ze verschillend. Elk kind is uniek. Onze kinderen verschillen niet alleen van uiterlijk; ook innerlijk is er een grote diversiteit.
Onze zorg gaat uit naar ALLE kinderen. Heel in het bijzonder willen we ons richten naar hen die om één of andere reden een probleem hebben.
 
Een kind kan een zware familiale tegenslag te verwerken hebben. Het kan gepest worden op school; het kan een hele periode ziek zijn en daardoor een leerachterstand oplopen; het kan eenzaam zijn of uitgesloten worden; er kunnen leerproblemen ontstaan…
 
Al deze problemen bekommeren ons hele schoolteam. De zorgcoördinator zal er over waken dat elk kind de zorg krijgt waarop het recht heeft, voor zover dit in onze school mogelijk is.
Naast de klastitularis en de directie is de zorgcoördinator het aanspreekpunt voor ouders die zich zorgen maken om het welzijn van hun kind op school.
 
Daar waar het nodig is zal de zorgcoördinator ook instaan voor individuele begeleiding van kinderen met specifieke problemen.
terug
Logopedie:
Kinderen met ernstige lees- of spreekstoornissen kunnen deskundige hulp van een logopedist krijgen. Hierbij kan de hulp van het C.L.B. ingeschakeld worden.
Logopedie op school en tijdens de lesuren is niet toegelaten.
terug
Revalidatie:
In sommige gevallen kan de hulp van een revalidatiecentrum noodzakelijk zijn.
Kinderen kunnen er tijdens en buiten de lesuren terecht voor deskundige hulp.
 
De ouders kunnen hiertoe ook zelf het initiatief nemen.
Revalidatie tijdens de schooluren kan niet zonder de toestemming van de directeur.
terug
ICT-Coördinator:
Het laatste decennium is er in de wereld van de Informatie en CommunicatieTechnologie een enorme evolutie ontstaan. Het spreekt vanzelf dat hier weer een bijzondere opdracht is weggelegd voor de basisschool. Hier wordt immers de basis gelegd voor een brede ontwikkeling van onze jonge mensen.
Er is heel veel hard- en software aanwezig in de school; er wordt gesurft en gemaild.
 
Om dat alles in goede banen te leiden is er onze I.C.T.-coördinator.
Zij beschikt over de nodige kennis en kunde om ons computerpark te onderhouden en om leerkrachten en kinderen te coachen in deze zeer snel evoluerende technologie.
terug

 

© Copyright 2018 | Sint-Aloysius Basisschool | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved