CLB

Onze school werkt, sinds 1 september 2020, samen met:

Vrij CLB Ninove
tel: 054 33.90.19
info: www.clbninove.be
e-mail: ninove@clbninove.be

 

Wat is eigen aan de CLB – begeleiding?

De begeleiding waarvoor een CLB instaat vertoont een aantal typische kenmerken:
· De leerling staat centraal.
· De begeleiding is multidisciplinair: verschillende vakmensen (zie verder) werken aan een oplossing in teamverband, elk vanuit hun eigen discipline.
· De geheimhouding van de gegevens wordt gegarandeerd.
· De werking van het CLB is vraaggestuurd: een CLB gaat in op vragen van ouders, leerlingen en school.
· De dienstverlening is gratis.

Op welke domeinen is een CLB voor leerlingen actief?

Een CLB kan leerlingen op vier domeinen begeleiden:

 • Het leren en studeren: leerlingen en ouders kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op CLB – medewerkers i.v.m. studie – en motivatieproblemen, leerproblemen en/of leerstoornissen zoals dyslexie, ADHD, dyscalculie…
 • De schoolloopbaan: op elk moment van de schoolloopbaan kan het CLB advies en hulp bieden als er zich problemen voordoen (vb. ‘Is het nuttig een leerjaar te hernemen?’, ‘Is het beter dat mijn kind overgaat naar het Buitengewoon Onderwijs?’,…). In het zesde leerjaar krijgen ouders en leerlingen informatie over de studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.
 • De sociaal-emotionele ontwikkeling: het CLB biedt begeleiding en ondersteuning voor jongeren die het moeilijk hebben met vb. zichzelf, de thuissituatie, schoolse aangelegenheden (vb. pesten, faalangst…),… Er wordt nauw samengewerkt met externe diensten uit de hulpverlening en waar nodig kan er doorverwezen worden.
 • De preventieve gezondheidszorg: dit luik wordt opgenomen door de arts en de verpleegkundige.
  De algemene consulten voor de leerlingen van 2e kleuter en 5de leerjaar gaan door in het gezondheidscentrum, Langestraat, 12 te Aalst.
  De gerichte consulten voor 1e kleuter, 1e en 3e leerjaar gaan door op school.
  Op vraag van ouders, leerlingen, school of de medische equipe zelf kan ook een selectief onderzoek en/of gesprek plaatsvinden met de leerling op school voor opvolging van bepaalde problemen.
  Dit schooljaar biedt de medische equipe ook volgende inentingen aan:
  in het 1ste leerjaar: de vaccinaties tegen kroep-klem-kinderverlamming-kinkhoest
  in het 5de leerjaar: de vaccinatie tegen mazelen-bof-rode hond.
  In samenspraak met de gezondheidsinspectie zal de schoolarts de nodige maatregelen treffen om verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan. We vragen dan ook de ouders om, in geval van een infectieziekte bij hun kind, dit samen met de melding van afwezigheid, mee te delen aan de directie. Dit is volgens ons de meest efficiënte manier van communicatie. De melding kan ook gebeuren door rechtstreeks contact op te nemen met de schoolarts of verpleegkundige.
  GVO (gezondheidsvoorlichting en – opvoeding) kan georganiseerd worden op vraag van de school. In principe kan begeleiding door een CLB niet verplicht worden. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel, waarbij de verplichting toch geldt:

  • bij spijbelgedrag
  • bij medische onderzoeken en preventieve maatregelen bij besmettelijke ziekten.

CLB – team voor onze school:

 • de contactpersoon/onthaler: Evi De Nayer
 • de administratief medewerker: Celine Cloetens
 • de arts: dr. Fatima Abik
 • de directeur: Sofie Deweghe